A través de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província del 5 de juliol de 2019, la Diputació de València informa de la convocatòria de 23 beques per a treballar en l’Àrea de Cultura. El termini de presentació és de 15 dies des de la data d’anunci en el BOP.

Les persones sol·licitants hauran de reunir i acreditar els requisits següents:

  • Posseir la titulació exigida en cada beca
  • Tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea, d’un estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o estar regularitzat administrativament en l’estat espanyol
  • Estar empadronat/da almenys un any en algun municipi de la província de València o el certificat d’haver realitzat estudis presencials en algun centre universitari ubicat en aquesta província.
  • No haver gaudit de més de dos convocatòries anuals concedides per la Diputació de València.
  • No estar gaudint d’una altra beca així com no desenvolupar una activitat regular incompatible durant el període de gaudi de la beca.
  • Tindre coneixements acreditables de valencià.

A més, algunes beques tenen altres requisits particulars que cal complir. Per exemple, per a presentar-se a la Beca 1 és necessari estar en possessió el títol de Màster de Gestió Cultural.

Per a la majoria de beques cal disposar del Certificat de Grau Mitjà
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (C1)
o equivalent. Però hi ha algunes excepcions:

  • Per a les beques II, XXI y XXII s’exigirà estar en possessió del grau elemental de valencià (B1) o equivalent.
  • Per a la beca XII i XX s’exigirà estar en possessió del grau superior de valencià (C2) o equivalent.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament. Podeu consultar tots els detalls en l’anunci de convocatòria.