CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL FI DE MÀSTER

El Treball Fi de Màster de Gestió Cultural és un mòdul de 10 crèdits amb el qual es posen en pràctica els coneixements de gestió cultural que s’han adquirit després de cursar les matèries del primer curs del màster. Pot adoptar tres perfils: investigacions de naturalesa empírica, projectes professionals i anàlisi de casos.

A títol orientatiu, els treballs constaran dels següents apartats: 1) Títol; 2) Una introducció en la qual s’expliquen les raons per les quals s’ha realitzat el treball i els objectius, hipòtesis (si les hi ha), el disseny del treball, el mètode, els resultats obtinguts i les conclusions. La introducció haurà de contenir, així mateix, una síntesi panoràmica del treball en el seu conjunt; 3) Una contextualització en la qual se sintetitzaran els antecedents i els coneixements existents sobre el tema objecte de l’estudi, tot indicant la seua pertinència. En els casos en què es tracte d’una anàlisi de cas o projecte professional, aquest apartat haurà d’oferir també una contextualització de l’entorn de desenvolupament del projecte, tant a nivell social, com polític, econòmic o empresarial; 4) Un apartat metodològic en el qual s’explicitarà el mètode i les tècniques d’investigació utilitzades o els criteris en els quals es basa el projecte, segons es tracte d’una investigació empírica o un projecte professional, respectivament. 5) Serà imprescindible acabar amb unes conclusions clarament expressades. En els casos en què es tracte d’un projecte professional, a més de les conclusions haurà d’haver una avaluació del projecte, si és que aquest s’ha portat a terme, o una proposta de pla d’avaluació del mateix.

En l’avaluació es tindran en compte diversos aspectes, en la proporció que es recull en la plantilla d’avaluació que ompliran els membres del tribunal de TFM, que es pot descarregar ací.

Normativa de Treballs Fi de Màster de la UPV

Normativa Treball Fi de Màster UV

Calendari presentació Treballs Fi de Màster per la UPV

Calendari presentació Treballs Fi de Màster per la UVEG

Plantilla portada UVEG