Pla formatiu

75 Crèdits

  • 30 crèdits obligatoris.
  • 30 crèdits optatius (itineraris)
  • 5 crèdits de pràctiques externes.
  • 10 crèdits de treball fi de màster.

Seqüència temporal

Primer curs

30 crèdits obligatoris + 30 crèdits optatius (Un itinerari compost per tres mòduls, a triar entre quatre possibles)

Segon curs

Pràctiques de Gestió Cutural i Treball fi de Máster

Distribució per mòduls i assignatures

Primer curs

MÒDULS OBLIGATORIS (1º quadrimestre)

MòdulMatèriesIdiomaCrèdits
Política i Sociologia aplicades a la CulturaLa professió del gestor cultural i les polítiques culturalsCast.5
Sociologia de la cultura y pràctiques culturalsCast.5
Legislació aplicadaCast.3
Marc Jurídic aplicat a la protecció del patrimoni i als museusCast.2
Conceptes i ferramentes de gestió culturalGestió dels recursos humans2
Planificació culturalCast.2
Màrqueting aplicat a les arts i a la culturaCast.3
Sistemes d’avaluació i qualitatCast.3
Gestió del coneixement i recursos informàticsCast.5

MÒDULS OPTATIUS (2º quadrimestre; Elegir-ne tres dels quatre)

MòdulMatèriesIdiomaCrèdits
Gestió de recursos culturals en les administracions públiquesMètodes de gestió en institucions i espais culturalsCast.10
Gestió del turisme culturalEl patrimoni com a recurs económic sostenibleCast.10
Gestió de les arts escèniquesProducció i programació en arts escèniquesCast.10
Gestió del patrimoni etnològic i de la cultura popularInvestigació, gestió i difusió de la patrimonialització etnològica i la cultura popularVal.10

Segon curs

MÒDULS OBLIGATORIS

MòdulCrèdits
Pràctiques de gestió cultural5
Treball final de màster10