Amb la intenció de promoure i fomentar l’interés pel patrimoni d’aquesta Universitat i la seua difusió des de la mateixa comunitat universitària, es convoca la primera edició premi Treball Fi de Màster relacionat amb el patrimoni cultural, natural i científic de la Universitat de València.

Resolució i bases de la convocatòria. Termini de presentació de 01/09/2022 a 31/10/2022 [+]

Sol·licitud de participació [+]

Declaració responsable [+]

PARTICIPANTS

La convocatòria premiarà els millors treballs de final de màster realitzats en qualsevol postgrau oficial ofertat per la Universitat de València, que hagen sigut defensats durant els cursos acadèmics 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, que tracten sobre algun aspecte relacionat amb el patrimoni cultural, natural i científic d’aquesta Universitat, i que hagen obtingut una qualificació mínima de vuit punts.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: De 01/09/2022 a 31/10/2022

DOTACIÓ ECONÒMICA

El premi està dotat amb una quantitat de 1.500 € per al millor treball. També es contemplen dos accèssits de 1.000 € cadascun. Aquestes quantitats estaran subjectes a les retencions legalment establertes d’acord amb la legislació fiscal vigent.

SOL·LICITUD                                                                               

Abans de presentar la sol·licitud o fer una consulta, llegeixi les BASES de la convocatòria.

Les sol·licituds s’han de presentar a través dels formularis accessibles a través d’ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica de la Universitat de València), amb l’usuari i la contrasenya de la Universitat de València.

En emplenar el formulari d’ ENTREU han d’ emplenar:

Tipus d’ Unitat:                   Serveis universitaris i Serveis centrals

Òrgan al qual s’ adreça:    Servei de Cultura Universitària

Tramitació desitjada:        Gestions específiques de la unitat

                                            I Premi TFM patrimoni cultural, natural i científic.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

a) El formulari de la sol·licitud, degudament emplenat i signat (Annex II).

b) Un PDF que contindrà el treball participant. El nom de l’arxiu serà el títol o lema del treball, que figurarà a la seva primera pàgina (exemple: Titoldeltfm.pdf). No portarà cap classe de signatura o identificació.

c) Un PDF del DNI, passaport o document oficial equivalent de la persona sol·licitant.

d) Declaració responsable de cadascuna de les persones participants en el concurs, segons model normalitzat proporcionat pel Servei de Cultura Universitària, en el qual s’acredite el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no incorre en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. (Annex III).

CONSULTES

Per a qualsevol consulta relacionada amb la convocatòria poden adreçar-se a:

fmpatri@uv.es