El Ministeri d’Educació i Formació Professional obri la convocatòria de les beques de col·laboració per al curs 2022-2023, en la qual l’alumnat participarà en col·laboració amb els grups d’investigació i departaments de la universitat. El període de participació és de set mesos i mig, durant tres hores diàries.

La dotació total i única de la beca per a cadascun dels beneficiaris serà de 2.000 euros.

Els diferents departaments que figuren com a col·laboradors són: Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art, Conservació i Restauració de Béns Culturals, entre altres.

Els requisits són:

  • Els estudiants universitaris de primer curs de Màsters oficials que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acrediten que consten en el seu expedient acadèmic els següents requisits:

a) No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de Màster oficial o de Doctor.

b) Estar matriculat en el curs 2022-2023 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de Màster.

c) Haver obtingut, en l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés al màster, la nota mitjana establida en l’apartat 1 d’aquest article en funció de la branca de coneixement de procedència.

  • Estudiants universitaris de Grau que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acrediten que consten en el seu expedient acadèmic els següents requisits:

a) No estar en possessió o en disposició legal d’obtindre un títol acadèmic de Grau, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Màster oficial.
b) Estar matriculat en el curs 2022-2023 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits que li resten per a finalitzar els seus estudis de Grau i haver superat el 75% de la càrrega lectiva de la seua titulació.
c) Haver obtingut com a nota mitjana dels crèdits superats:
– 7,25 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics
– 7,70 punts per a les branques de Ciències o Ciències Experimentals i per a Ciències Socials i Jurídiques
– 7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut i
8,00 punts per a la branca d’Arts i Humanitats
d) En els supòsits d’estudiants que estiguen cursant els denominats dobles graus,
només seran tinguts en compte els crèdits i qualificacions corresponents a la titulació per la qual
opte a la beca de col·laboració.